Moeilijke Woorden

veinzaard huichelaar
lijzebet zeurkous
schoelje schoft
schallebijter loopkever » vlugge roofkever
fleemkous vleier
filantroop weldoener
fantoom spook, angstaanjagend beeld
kapoen gecastreerde haan
loeder gemeen persoon, naarling (meestal vrouwelijk)
oelewapper waardeloos persoon, sufferd
kwibus vreemde vent, dwaas
rabauw ruw persoon, woesteling
pummel lomperd
doerak kwajongen, deugniet
snoeshaan vreemde snuiter
baliekluiver leegloper
cretin idioot met te groot hoofd of kropgezwel
canaille gespuis, gemeen vrouwspersoon
rapaille gepeupel, tuig
sujet onguur individu
ahitofel slechte raad gevert
apocrief twijfelachtig
bedremmeld beteuterd
calumet vredespijp
contrecoeur met tegenzin
clignoteur knipperlicht
convocatie oproep voor vergadering
congestie bloedaandrang
conglomeraat samenklontering, opeenhoping
consommé bouillonsoep
consiliumabeundi dringende raad om weg te gaan of de studie te staken
conjunctuur economische omstandigheden, tijdelijke economische gesteldheid
crinoline hoepelrok
croesus zeer rijk iemand
culminatie punt waar een ster culmineert »
culmineren in het culminatiepunt staan, het toppunt bereiken
cyberneticawetenschap vd automatische regelingen / communicatiemechanismen
cachetteren dichtlakken
casualiteit toevalligheid (casualistiek » leer dat alles van toeval
afhangt. casualist » aanhanger v casualisme)
cessie overdracht van goederen
chalcograaf kopergraveur
contemporain hedendaags
diminuendo afnemend (diminutief » verkleinwoord)
erudiet met veel algemene ontwikkeling. » eruditie » geleerdheid.
fiduci vertrouwen
flagrant zeer duidelijk
fluxdebouche welbespraaktheid
frivolité dameshandwerk
frugaal sober
galsterig ranzig
geëquilibreerd in evenwicht
gedecideerd vastbesloten
geïndigneerd verontwaardigd
gerontofilie seksuele aantrekkingskracht tot ouderen en bejaarden
doorniet-ouderen/bejaarden
graviditeit zwangerschap
gratuit ongemotiveerd
interveniëren bemiddelen
kakafonie onwelluidend lawaai
karikaturaal spottend
lucide dat je beseft dat je droomt
macaber griezelig
omen voorteken
patronymicum van de naam van de vader afgeleide naam
redemptorist lid van bep. congregatie » lid van vereniging van kloosterlingen; lekenbroederschap
ressentiment wrok
recalcitrant weerspannig » weerspannig » zich verzettend
recapituleren herhalend samenvatten
respiratie verademing
rabdomant wichelroedeloper
rafactie vergoeding wegens beschadiging van gekocht goed
rallentando langzamer wordend
rassureren geruststellen
refectorium eetzaal
reciproceren beantwoorden
reconvalescent weer beter wordend
renunciatie afstand
reticule zakvormige damestas
refuseren weigeren
reciproceren beantwoorden
ridicuul belachelijk
sanguinicus sanguinisch iemand » sanguinisch » met fel temperament
savoureren genieten van
scabreus schuin
saprofiet van rottende stoffen levende plant
schavuit boef
Salomonsoordeel wijze beslissing in moeilijk geschil
schrander verstandig
scrofuleus klierachtig
sisyfusarbeid zware nutteloze arbeid
sjamberloek kamerjas
sjikker dronken
sinecure gemakkelijk baantje
solemneel plechtig
spelemeien voor plezier de natuur in gaan
verhippen naar de maan lopen
xenofilie voorkeur voor seks met vreemden
Zie ook: Latijn